Cizí jazyky - profesionálně, efektivně, zábavně

Obchodní podmínky

 

Obecné ustanovení

Mgr. Olga Pavlíčková Jazyková škola Vista Alegre IČ: 68948794, DIČ: CZ7457295472 (firemní a skupinové kurzy) a Zdeňka Pavlíčková Jazyková škola Vista Alegre IČ: 69585733 (individuální kurzy) (dále jen JŠ Vista Alegre) poskytují služby v oblasti jazykového a firemního vzdělávání.

Přihlášení do skupinového kurzu

 1. Smluvní vztah mezi JŠ Vista Alegre a studentem vzniká na základě vyplněné online přihlášky. Přihláška do kurzu není závazná, a to ani pro jednu ze stran této smlouvy. Závaznou se stává po úhradě zálohy nebo celé částky za kurz (viz Platba skupinového kurzu). Případ odstoupení od smlouvy po řádném zaplacení kurzovného je upraven v sekci Storno podmínky (viz níže).
 2. Veškeré nabízené slevy lze uplatnit při objednání kurzu, nikoli po jeho zaplacení.
 3. JŠ Vista Alegre si vyhrazuje právo zrušit kurz, pokud nebude do 5 pracovních dnů před zahájením kurzu naplněn min. 7 studenty (platí pro kurzy o délce lekce 90 minut pro dospělé a všechny kurzy pro děti a mládež) nebo 4 studenty (platí pro kurzy pro dospělé o délce lekce 60 minut, kurzy s přípravou na certifikáty FCE, CAE a kurz konverzace advanced o délce lekce 90 minut). JŠ Vista Alegre se zavazuje, že v takovém případě vrátí již přihlášeným účastníkům kurzu celou částku, kterou již uhradili za kurzovné včetně zálohy.
 4. Všechny kurzy JŠ Vista Alegre se otevírají na jeden semestr a JŠ Vista Alegre si vyhrazuje právo zrušit kurz pro další semestry, pokud kapacita kurzu klesne pod počet studentů uvedený v bodě 3 výše. V případě, že student uhradil kurz na více semestrů najednou, zavazuje se JŠ Vista Alegre vrátit kurzovné za neodučené hodiny.
 5. Maximální počet účastníků v kurzech pro dospělé v délce lekce 90 minut je osm, v kurzech o délce lekce 60 minut, v kurzech s přípravou na certifikáty FCE, CAE a kurzech konverzace advanced s délkou lekce 90 minut je čtyři. V kurzech pro žáky a studenty základních a středních škol je maximální počet účastníků osm, pokud není stanoveno jinak.
 6. Počet vyučovacích týdnů ve všech kurzech v jednom semestru je 16. Semestr trvá vždy od září do ledna, resp. od února do června.
 7. Kurz je možné začít navštěvovat i během semestru. V takovém případě budou z ceny za kurz odečteny již odučené lekce.

Platba skupinového kurzu

 1. Přihláška se stává závaznou při uhrazení nevratné zálohy na kurz ve výši 500,-KčZbylé kurzovné student uhradí nejpozději do 10. 9. 2019. Pokud se student přihlásí do kurzu po 10. 9. 2019, uhradí kurz dle data splatnosti na faktuře. Přihlášky bez uhrazené zálohy nebo celého kurzovného jsou pro JŠ Vista Alegre nezávazné a nezaručují studentovi místo v kurzu. Student bere na vědomí, že v případě, že zbylé kurzovné uhradí po 10. 9. 2019 nebo jej neuhradí vůbec, může být jeho přihláška odmítnuta a nebude mu vrácena záloha na kurz ve výši 500,-Kč.
 2. Kurzovné je možné hradit převodem na účet č. 1842902339/0800 vedeném u společnosti Česká spořitelna a.s. v Opavě nebo složenkou. Platby v hotovosti nepřijímáme.
 3. Kurzovné je možné hradit prostřednictvím poukazů/bodů společností Benefit Plus, Benefity a Edenred. Při této formě úhrady nelze na kurz uplatit věrnostní ani jinou nabízenou slevu.

Storno podmínky pro skupinové kurzy

Podmínky pro stornování kurzu a vrácení kurzovného jsou následující:

 1. Záloha na kurz ve výši 500,-Kč je po uhrazení nevratná s výjimkou případů popsaných v bodě 5 tohoto odstavce.
 2. Storno poplatky na zbylé kurzovné (po odečtení zálohy):
 3. déle než 14 dní před zahájením kurzu 25 %
 4. méně než 14 dní před zahájením kurzu 50%
 5. po zahájení kurzu JŠ Vista Alegre kurzovné nevrací.
 6. Storno poplatky se nevztahují na případy popsané v bodech 4 a 5 tohoto odstavce.
 7. Každý student může do 10 dnů po zahájení kurzu písemně (e-mailem) zažádat o přeřazení do jiného kurzu. Pokud to vzhledem k omezené kapacitě kurzů (max. 4 nebo 8 účastníků – viz Přihlášení do kurzu, bod 5) nebude možné, zavazuje se JŠ Vista Alegre k vrácení poměrné částky za kurzovné snížené o zálohu ve výši 500,-Kč a již odučené vyučovací hodiny.
 8. Celé kurzovné včetně zálohy může být bez uplatnění storno poplatků vráceno pouze, pokud dojde ke zrušení kurzu ze strany JŠ Vista Alegre (viz Přihlášení do kurzu, body 3 a 4) nebo za mimořádných okolností (např. dlouhodobá hospitalizace, stěhování do vzdálenosti více než 30km mimo Opavu, rizikové těhotenství – všechny tyto okolnosti musí být doloženy písemně).

Další ustanovení

 1. JŠ Vista Alegre si vyhrazuje právo na změny v kurzech (například na změnu v osnově kurzu, ve výukových materiálech, změnu lektora apod.) a zároveň si vyhrazuje právo na zrušení kurzu případně jeho části s nárokem klienta na poměrnou finanční kompenzaci.
 2. JŠ Vista Alegre se zavazuje k evidenci účasti a provedené výuky. Tato evidence je všem účastníkům kurzů přístupná v informačním systému MyCat. Za neúčast studenta ve výuce neposkytuje JŠ Vista Alegre finanční či jinou kompenzaci.
 3. V ceně kurzu je zahrnuto školné, fotokopie doplňkových výukových materiálů (max. 2 kopie na jednu vyučovací hodinu), přístup do informačního systému MyCat, občerstvení (káva, čaj, voda) a potvrzení o absolvování kurzu. Cena kurzu nezahrnuje náklady na pořízení učebnice (dále viz bod 4 tohoto odstavce).
 4. JŠ Vista Alegre se zavazuje na základě písemné žádosti studenta objednat u svého smluvního partnera učebnici, která se bude v kurzu, do kterého je přihlášen, používat. Objednávka učebnice je závazná pouze po úhradě celé částky za učebnici. Student se zavazuje, že pokud si nezakoupí učebnici prostřednictvím JŠ Vista Alegre, zajistí si učebnici sám a bude ji ve výuce používat. Pokud není stanoveno jinak, nelze kurz navštěvovat bez vlastní učebnice.
 5. JŠ Vista Alegre se zavazuje, že v případě, že lektor nebude moci uskutečnit výuku, bude o této skutečnosti informovat účastníky kurzu prostřednictvím krátké textové zprávy nebo telefonicky nejpozději dvě hodiny před začátkem výuky. Neuskutečněná výuka pak bude buď nahrazena v jiném termínu, na kterém se lektor dohodne s účastníky kurzu nebo se nenahrazuje, protože kurz v naší škole končí po splnění všech předepsaných lekcí. Studentovi, který JŠ Vista Alegre neoznámil změnu telefonního čísla, příp. na krátkou textovou zprávu nebo telefon neodpověděl, a na výuku přijde, nemůže být výuka finančně ani jinak kompenzována.
 6. JŠ Vista Alegre si vyhrazuje právo na změnu v organizaci kurzu, např. místa výuky v rámci města Opavy, změnu lektora, obsahu kurzu, učebnice, apod. v případě naléhavých okolností.
 7. JŠ Vista Alegre nezodpovídá za škodu, ztrátu či zranění, jež účastník kurzu utrpí v jejích prostorách.
 8. JŠ Vista Alegre nenese finanční ani jinou zodpovědnost za výsledek zkoušek jakéhokoli druhu. Cena těchto zkoušek není zahrnuta v ceně kurzu.
 9. Každý student s min. 80% docházkou má nárok na získání potvrzení o absolvování kurzu. Potvrzení je vydáno na základě písemné (e-mail) nebo ústní (telefonát, osobně) žádosti studenta. Potvrzení je vydáno do 14 dní od podání žádosti a ukončení kurzu. Potvrzení si student vyzvedne osobně v kanceláři školy. Potvrzení není vystavováno automaticky.

10. Veškerá další ustanovení se řídí občanským a obchodním zákoníkem České republiky.

Odstoupení od smlouvy

 1. JŠ Vista Alegre může z důvodu naplnění kapacity kurzu od smlouvy odstoupit. Přednost mají studenti, kteří kurz uhradili dříve. Dnem platby se rozumí datum připsání kurzovného na účet JŠ Vista Alegre. V případě úhrady ve stejný den mají přednost studenti, kteří si kurz objednali dříve.
 2. JŠ Vista Alegre si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy uzavřené se studentem a zrušit bez náhrady účast studenta v kurzu, a to v případě, že svým chováním ohrozí majetek nebo zdraví ostatních účastníků kurzu nebo zaměstnanců a lektorů JŠ Vista Alegre nebo bude závažným způsobem narušovat průběh kurzu.
 3. Postup při reklamaci kurzu (stížnosti na kurz) je popsán v reklamačním řádu.

 

Individuální a firemní kurzy

Podmínky pro individuální a firemní kurzy se stanovují individuálně po dohodě s objednatelem a upravuje je uzavřená smlouva mezi JŠ Vista Alegre a objednatelem.

 

Nakládání s vašimi osobními údaji a jejich ochrana (informační memorandum)

 

Tato část poskytuje klientům Jazykové školy Vista Alegre (dále jen JŠ Vista Alegre) informace o způsobu zpracování jejich osobních dat a o právech s nimi souvisejících. Majitelkami JŠ Vista Alegre jsou Mgr. Olga Pavlíčková IČ: 68948794 (firemní a skupinové kurzy) a Zdeňka Pavlíčková IČ: 69585733 (individuální kurzy) (dále jen JŠ Vista Alegre), které poskytují služby v oblasti jazykového a firemního vzdělávání.

 

JŠ Vista Alegre uchovává o svých klientech následující informace:

 • Identifikační údaje – jméno a příjmení, příp. i titul, které jste nám poskytli v přihlášce (skupinové kurzy) nebo na základě smlouvy (individuální a firemní kurzy), případně jste je později aktualizovali ústně nebo e-mailem. Tyto údaje sbíráme v rozsahu nezbytném pro vaši identifikaci, jakožto našeho klienta. 
 • Kontaktní údaje – adresa trvalého bydliště, datum narození, e-mail a telefonní číslo; tyto informace jste nám poskytli v přihlášce nebo na základě smlouvy (individuální a firemní kurzy), příp. jste je aktualizovali ústně nebo e-mailem a my je využíváme pouze za účelem efektivní komunikace mezi školou a vámi, našimi klienty.
 • Informace o docházce - datum zaslání přihlášky, datum zahájení kurzu, data jednotlivých lekcí, informace o datech, kdy jste jako klient byl přítomen, resp. nepřítomen na lekci, výše vámi uhrazeného kurzovného.
 • Informace o výuce – jméno a příjmení vašeho lektora, přehled odučené látky v jednotlivých lekcích, přehled domácích úkolů.

Tato data jsou využívána následujícím způsobem:

 • Data jsou užívána k naplnění aktivit, které jsou předmětem činnosti JŠ Vista Alegre, tedy organizaci skupinových, individuálních a firemních kurzů a k výuce cizích jazyků. Jakožto klienti JŠ Vista Alegre dostáváte informace o probrané látce, o zrušených hodinách, o akcích školy, o organizačních změnách a o nabízených slevách.
 • JŠ Vista Alegre zřizuje pro každý kurz evidenční list v elektronické a/nebo papírové podobě, který obsahuje: jméno a příjmení klienta, jazyk, který studuje, jméno jeho lektora, den a čas výuky, označení učebny, data vyučovacích hodin, přehled probrané látky. Evidenční listy jsou ve složce v každé učebně a jsou k dispozici lektorům JŠ Vista Alegre a na vyžádání i klientům. JŠ Vista Alegre považuje vedení evidenčních listů za svůj oprávněný zájem.
 • Na akcích, které pořádá, pořizuje JŠ Vista Alegre fotografickou dokumentaci, na které můžete být, pokud se akce zúčastníte, také zachyceni. JŠ Vista Alegre považuje pořizování fotodokumentace za svůj oprávněný zájem jako dokumentaci aktivit školy.
 • Údaje, které uvedete při e-mailové komunikaci, zůstávají zachovány na mailovém serveru. K e-mailové komunikaci školy mají přístup majitelky školy Mgr. Olga Pavlíčková a paní Zdeňka Pavlíčková.
 • JŠ Vista Alegre vede účetnictví, kde se mohou objevit informace o vašich platbách vůči JŠ Vista Alegre. Přístup k informacím o účetnictví mají Mgr. Olga Pavlíčková a paní Zdeňka Pavlíčková. 

Jak dlouho vaše údaje držíme?

 

 • JŠ Vista Alegre ukládá osobní údaje svých klientů (i bývalých) po dobu danou zákonnými předpisy a oprávněnými zájmy školy. Po uplynutí příslušných lhůt jsou data mazána. Papírové podklady jsou skartovány v prostorách JŠ Vista Alegre.
 • Informace o vašich platbách a dalších finančních kontaktech jsou drženy 5 let od jejich uskutečnění, tedy po dobu, kdy může být účetnictví JŠ Vista Alegre předmětem finanční kontroly.
 • Databázi klientů drží JŠ Vista Alegre po neomezenou dobu za účelem informování o kurzech a akcích školy. Pokud si ale budete přát, vymažeme po ukončení vaší docházky do JŠ Vista Alegre vaše kontaktní údaje z naší databáze.

 

Jaké údaje o vás potřebujeme? Jak můžete ovlivnit zpracování údajů?

 • Pro činnost JŠ Vista Alegre potřebujeme být schopni vědět, kdo jste a mít možnost se s vámi spojit. Za tímto účelem od vás potřebuje vaše identifikační a kontaktní údaje.
 • V případě pořizování fotodokumentace, evidenčních listů a jiných evidenčních seznamů považujeme zpracování informací za oprávněný zájem JŠ Vista Alegre. Při porovnání oprávněnosti zájmů JŠ Vista Alegre a  újmy, které se vám, jako klientům, dostává na vašich právech, jsme vyhodnotili, že JŠ Vista Alegre je oprávněna tyto činnosti vykonávat.

 

Komu vaše údaje JŠ Vista Alegre předává?

 • Vaše osobní, kontaktní a klientské informace jsou k dispozici pouze majitelkám JŠ Vista Alegre Mgr. Olze Pavlíčkové a paní Zdeňce Pavlíčkové.
 • Vaše kontaktní informace (e-mailová adresa a/nebo telefonní číslo) mohou být předány lektorovi, který vás vyučuje. Především u individuálních kurzů tak činíme proto, abyste se mohli pružně kontaktovat s vaším lektorem a naopak. Pokud vaše kontaktní informace lektorovi poskytneme, vždy o tom budete předem informováni. Nikdy vaše kontaktní informace nepředáme lektorovi bez vašeho souhlasu.
 • Účetnictví pro JŠ Vista Alegre spravuje paní Zdeňka Pavlíčková a přístup k němu má kromě ní ještě Mgr. Olga Pavlíčková. Veškeré platby probíhají prostřednictvím bankovních účtů vedených u České spořitelny, a.s.
 • E-mailový server JŠ Vista Alegre je spravován společností WEDOS Internet, a.s.
 • Správcem informačního systému MyCat je jeho provozovatel HN Consulting Brno s.r.o. (GDPR v IS MyCat upravuje dohoda s touto společností)

 

Vaše další práva

Vaše data jsou zpracovávána transparentně, korektně a v souladu se zákonem. Máte právo na přístup ke svým údajům, na vysvětlení, jakož i další práva, pokud se domníváte, že zpracování není v pořádku. Také můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně u soudu.

 

 Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.6.2019.